Adatvédelmi tájékoztató

www.jkszhelper12.gbdev

Ön a Magyar Jogász Egylet (1054 Budapest, Szemere u. 8.; mje@jogaszegylet.hu) által fenntartott, a Magyar Jogi Könyvszalon elnevezésű rendezvény számára létrehozott honlapot látogatja. 

A Magyar Jogász Egylet (MJE) közhasznú tevékenységet végző civil szervezet, személyes adatokat kizárólag a tevékenységével összefüggésben, az érintettek hozzájárulásával, a vonatkozó előírásoknak megfelelően kezel. Az MJE internetes oldalainak (a továbbiakban Honlap) használata során a felhasználóktól gyűjtött adatokat bizalmasan, a vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával kezeli. 

Adatvédelmi irányelveink kialakítása a vonatkozó adatvédelmi előírások alapján történt, így különös figyelemmel az alábbi jogszabályokra:az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelet (GDPR). 

A Honlap használata során a következő adatokat gyűjti be: Személyes adatok: olyan – az érintett magánszemély által önkéntesen megadott – adatok, amelyek alapján a felhasználó személyi azonosítása lehetséges. A Honlapon regisztráció során az alábbi személyes adatokat gyűjtjük: vezetéknév, keresztnév, emailcím, munkahely vagy képzőintézmény neve, munkahely esetén pozíció. Ezen adatok gyűjtése az érintetteknek az első Magyar Jogi Könyvszalon elnevezésű rendezvényen való részvételéhez szükséges, és az érintettek a rendezvénnyel összefüggő tájékoztatására szolgál. 

A regisztráció során kezelt személyes adatokat az MJE, mint a Honlap üzemeltetője más harmadik személy címzett felé nem továbbítja, számukra ezen adatokat nem teszi megismerhetővé. 

Az MJE a regiszráció során megadott személyes adatokat egy évig tárolja és kezeli, kizárólag abból a célból, hogy a jövőben évente megrendezésre tervezett Magyar Jogi Könyvszalon eseményét a regisztráltak számára reklámozza, arról számukra tájékoztatást nyújtson. Egyéb célú adatkezelést ezen adatok vonatkozásában az MJE nem végez. 

Az előírásoknak megfelelően az MJE az érintetteknek lehetőséget nyújt , az adatkezelésről való tájékoztatásra, kezelt személyes adatukhoz való hozzáférésre, azok megváltoztatására és törlésére.

A regisztráció során a személyes adatait megadó a regisztrációt követően a konyvszalon@jogaszegylet.hu e-mail címen bármikor kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. 

Anonim látogatóazonosító (Cookie): olyan egyedi jelsorozat, amelyet a Honlap a látogató számítógépén elhelyez anonim azonosítás céljából. A cookie nem képes a felhasználót azonosítani, kizárólag számítógépét. Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését az Ön gépére. 

A webszerver naplóállományai: a Honlapot kiszolgáló webszerver olyan események adatait naplózza, amelyeket a felhasználók látogatásukkal idéznek elő a Honlap használata során (például a felhasználó számítógépének dinamikus IP címe, a böngésző típusa, a kérés ideje, stb.). Ezen anonim, tehát a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmas adatok hasznos statisztikai információkat nyújtanak az MJE számára a Honlap használatával kapcsolatban. 

Az MJE Honlap oldalain utalások, ugrópontok találhatók más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol az MJE-nek semmilyen befolyása nincs a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ilyen esetekben – ha szükségét érzik – olvassák el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban. 

Az MJE adatkezelésével kapcsolatosan az érintett magánszemély Magyar Jogász Egylet 1054 Budapest, Szemere u. 8. szám alatti címen postai úton, vagy a mje@jogaszegylet.hu e-mail címen további részletes tájékoztatást kaphat. A rendezvénnyel kapcsolatos adatkezeléssel kapcsolatos közvetlen elérhetőség, a konyvszalon@jogaszegylet.hu e-mail címen is rendelkezésre áll.

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés kapcsán Önt jogsérelem érte, úgy panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.