Közönségdíj – Harmadik Magyar Jogi Könyvszalon

Ki a legérdemesebb a Könyvszalon Közönségdíjra? A VÁLASZT ÖN ADHATJA MEG!

A Magyar Jogász Egylet pályázatot hirdetett a III. Magyar Jogi Könyvszalonon részt vevő magyar nyelvű jogi könyvkiadással foglalkozó kiadók számára, hogy jelöljék meg az általuk legjobbnak ítélt, Közönségdíjra javasolt, 2022-ben megjelent aktuális és nagyobb szakmai érdeklődésre számot tartó jogtudományi szakkönyvet.

A pályázaton jelölt könyvek közül a Könyvszalon Közönségdíj győztesét az alábbi oldalon keresztül, online szavazás formájában a közönség választja ki. A díjat az internetes szavazáson legtöbb szavazatot elért jogtudományi szakkönyv szerzője (szerzői) és kiadója kapja.

Az internetes szavazásra 2023. szeptember 7. és október 5. között nyílik lehetőség.

Az ünnepélyes díjátadóra 2023. október 7-én, a III. Magyar Jogi Könyvszalonon kerül sor.

Szavazás módja

 

Azoknak, akik szavazni szeretnének regisztrálniuk kell a www.jogikonyvszalon.hu oldalra. Ezt követően a Könyvszalon Közönségdíj pályázatra benyújtott könyveket tartalmazó listából kiválaszthatnak egy könyvet és a „Küldés” gombra kattintva a szavazat elküldésre kerül.

Nyereményjáték

 

Minden szavazó, aki a Közönségdíj – Harmadik Magyar Jogi Könyvszalon felületén a nyereményjáték időtartama alatt leadja szavazatát az általa választott könyvre, automatikusan részt vesz a nyereményjátékban.

A sorsolás időpontja: 2023. október 5. A sorsolásra számítógép segítségével, a véletlenszerűség elvének megfelelően kerül sor. A sorsolás nem nyilvános. A nyerteseket a Szervező az általuk megadott e-mail útján értesíti. A nyeremények a nyertesek részére a tájékoztató e-mailben bekért címre kerülnek kiszállításra.

Az internetes szavazásban résztvevők között

-5 fő részére a Könyvszalon Közönségdíjával jutalmazott könyvet

-10 fő részére a Könyvszalon helyszínéül szolgáló Károlyi-Csekonics palotában (1088 Budapest, Reviczky utca 6.) a III. Magyar Jogi Könyvszalon rendezvény idején, azaz 2023. október 7-én, szombaton tartandó vezetett sétát sorsolunk ki.

A főnyeremény 10% kedvezményt biztosító kupon a Magyar Jogász Egylet 2024. évi Vándorgyűlésére szóló 3 napos jegy árából.

A nyereményjáték részleteit a Játékszabályzat tartalmazza

Közönségdíjra nevezett könyvek

Kattintson egy könyv címére további információkért.

A Magyar Királyi Igazságügyminisztérium története (1867–1944/45)
A Magyar Királyi Igazságügy minisztérium története (1867–1944/45)

A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára 94. (Szeged, 2022. 216 p.)

Szerző: Antal Tamás

Kiadó: Iurisperitus Kiadó

Megjelenés: 2022. április

A hazai igazságügyi igazgatás történetének kutatását jelentősen hátráltatja az a körülmény, miszerint az 1956. évi szabadságharc folyamán a Magyar Országos Levéltárt ért találatok az ott őrzött iratok egy részét tűzben megsemmisítették. Ilyenképp a volt M. Kir. Igazságügyminisztérium csaknem teljes archívuma odaveszett, minek következtében a működésére vonatkozóan jobbára csak közvetett forrásokból nyerhetünk érdemi adatokat. E minisztérium részletes történetét sem azelőtt, sem azóta nem készítették el, noha részeredményeket feltártak az utóbbi évek kutatásai is, főként az egyes jogászi professziók önálló kutatásán keresztül.

A kötet első változatában (2018) arra tett kísérletet a szerző, hogy az ismert és a még fel nem tárt kútfők, illetve az eddigi szakirodalom segítségével egy, a teljességre nem törekvő összegzést nyújtson az igazságügyi igazgatás polgári kori – szűkebben az 1867-től 1944–45 fordulójáig ívelő – történetéről. A rendelkezésre állt és megmaradt archivált iratok egyenetlensége miatt a klasszikus, kronologikus feldolgozásra nem volt lehetőség, hanem tematikusan törekedett a szerző a minisztérium históriájának jellemző fejezeteit kidolgozni. Ez a módszertan a mostani, lényegesen bővített kiadásra nézve is fennáll.

A Magyar Nemzeti Levéltárban (MNL), pontosabban az Országos Levéltárban meglévő, a megsemmisülést elkerült dokumentumok jobbára törzskönyvek, szálankénti vegyes iratok vagy jegyzőkönyvek a 19. század végéről s a 20. század elejének 1945-ig tartó időszakából, igen heterogén tartalommal. A kutatómunka módszerét az utóbbiak egyenkénti áttanulmányozása képezte, ugyanakkor mégsem kerülhetett feldolgozásra minden újonnan ismertté vált okirat. A szerző jelentős részben a minisztérium központi anyagaiból és az ún. bizalmas elnöki iratokból szelektált az alábbi témaköröket alakítva ki: a minisztérium szervezése, belső struktúrája és személyzete; a fontosabbnak ítélt igazságügy-miniszterek életútjai; az igazságszolgáltatási, polgári és büntetőjogi kodifikációk vázlata, kibővítve az egyéb jogszabály-kibocsátó tevékenységekkel; végül a központi igazságügyi igazgatás egyes tárgykörei, a bizalmasan kezelt elnöki dokumentumok tartalmával kiegészítve.

Az Aranybulla a Joghistóriában
Az Aranybulla a Joghistóriában

Kiadó: Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet

Megjelenés: 2022.

A Jogi kultúránk öröksége könyvsorozat célja, hogy a magyar jogtörténet jelentős eseményei kapcsán folytatott kutatások kiemelkedő és újszerű eredményeit publikálja, megemlékezve egyúttal történelmünk valamely jogtörténeti szempontból is fontos évfordulójáról. A kutatásban és a kötetek megírásában a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet kutatói mellett az adott jogterület kiemelkedő hazai jogtudósai is közreműködnek. A könyvsorozat tematikájából adódóan elsősorban jogtörténeti jellegű, azonban az egyes tanulmányok alkotmányjogi, közjogi, magánjogi vagy akár összehasonlító jogi megközelítéssel tárgyalják a vizsgált témát.

Az uniós polgárság elmélete és gyakorlata
Az uniós polgárság elmélete és gyakorlata

Szerzők: Barták Áron, Csatlós Erzsébet, Friedery Réka, Ganczer Mónika, Gyeney Laura, Horváthy Balázs, Knapp László, Milassin László, Papp Nikolett, Schiffner Imola, Siska Katalin, Takó Dalma

Szerkesztők: Ganczer Mónika és Knapp László

Kiadó: Gondolat Kiadó

Megjelenés: 2022. december 16.

Az uniós polgárság bevezetése új korszak kezdetét jelentette a tagállami állampolgárok európai integráción belüli helyzetét illetően. A státusz alapvető jogállásukká vált, amely által különböző jogosultságokat anélkül is gyakorolhatnak, hogy egy másik tagállamban gazdasági tevékenységet végeznének. A kötet a polgárságot érintő aktuális kérdések átfogó elméleti és gyakorlati elemzésére vállalkozik, külön hangsúlyossá téve valamennyi témában az uniós polgársággal kapcsolatban felmerülő kérdések gyakorlati vonatkozásait és az Európai Bíróság vonatkozó korábbi és legfrissebb gyakorlatát egyaránt. A négy tematikus egység közül az első az uniós polgárság kialakulásával és természetével foglalkozik, amely a jogállás fejlődésének bemutatásán felül annak nemzeti és nemzetközi joghoz fűződő viszonyát is górcső alá veszi. Az uniós polgárság megszerzésének és elvesztésének időszerű témái mellett a második rész átfogó képet ad a török állampolgárok különleges helyzetéről. Az ezt követő tanulmányok azt mutatják be, hogy a gazdasági tevékenység más tagállamban történő végzése mely új elemekkel bővült a státusz bevezetése révén, illetve ez napjainkban milyen kérdéseket vet fel. Az elemzések utolsó csoportja a jogálláshoz fűződő közjogi és politikai jogosítványokat vizsgálja meg, amelyeknek tárgyát képezi a polgároknak az uniós intézményekhez fűződő viszonya mellett a harmadik államok területén felmerült probléma esetére kialakított mechanizmus is. Ez az átfogó szemléletmód és teljességre való törekvés teszi hiánypótlóvá a kötetet, melynek eredményei egyaránt számot tarthatnak az alkotmányjoggal, az európai uniós joggal, a külpolitikával és a nemzetpolitikával foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek, a joghallgatók, továbbá a téma iránt érdeklődő nem jogász olvasók széles körének érdeklődésére.

Ünnepi különszám a 70 éves Kukorelli István tiszteletére
Ünnepi különszám a 70 éves Kukorelli István tiszteletére

Szerzők: Bartkó Róbert, Bencze Lóránt, Bihari Mihály, Cs. Kiss Lajos, Deli Gergely, Egresi Katalin, Erdős Csaba, Fazekas JuditG. Karácsony Gergely Ganczer Mónika, Gárdonyi Gergely, Glavanits Judit, Gurdon-Nagy Klára, Gyurita, Rita, Horváth Anett, Horváth Attila, Horváth Gergely,Kálmán János, Kecskés Gábor Kelemen Roland, Keserű Barna, Knapp László, Laczó József, Lamm Vanda, Lapsánszky András, Lenkovics Baranabás, Ősze Áron, Pardavi László, Péter Tamás, Révész T. Mihály, Siklósi Iván, Siska Katalin, Smuk Péter, Stumf István, Takács Péter, Váczi Péter, Zakariás Kinga

Szerkesztők: Szoboszlai-Kiss Katalin és Deli Gergely

Kiadó: Universitas-Győr Nonprofit Kft.

Megjelenés: 2023. június 29.

2022-ben Kukorelli István alkotmányjogász, professzor emeritus 70. születésnapjára a Jog-Állam-Politika szerkesztői és a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának oktatói ünnepi különszámmal tisztelegtek. A kötet 37 jogtudós tanulmányát tartalmazza, a tanulmányok elsősorban Kukorelli István professzor úr kutatási területeit érintik. A témák pedig magukért beszélnek: alkotmány, állampolgársági törvény, alkotmánybíráskodás, emberi méltóság és szabadság eszméje, felelős értelmiségi, Bibó István, rendszerváltás Magyarországon, bencés értékrend, erkölcsi tisztaság eszméje. A könyv 400 oldalnál is több, fotókkal gazdagon illusztrált, amelyen keresztül igyekszik a tanár úr életútjának főbb állomásait bemutatni.

Világűrjog
Világűrjog

Szerzők: Bartóki-Gönczy Balázs, Both Előd, Daczi Diána, Edl András, Ganczer Mónika, Horváth Attila, Kecskés Gábor, Mihálka György, Punczman Ádám Tamás, Sipos Attila, Sulyok Gábor, Tari Fruzsina, Vári Péter

Kiadó: Ludovika Egyetemi Kiadó

Megjelenés: 2022. szeptember 7.

Korszerű műholdas helymeghatározás, navigáció, távközlés, műsortovábbítás, internetszolgáltatás, pénzügyi műveletek, mezőgazdasági megfigyelések, meteorológiai előrejelzések, éghajlatkutatás, katasztrófamegelőzés, katonai felderítés, megfigyelés és korai riasztás… Néhány évtized alatt az űralkalmazások az emberiség életének szerves részévé és a technológiai civilizációnk létfontosságú elemeivé váltak. Mivel az emberiség jövője a világűr felé mutat, ez a tendencia a várakozások szerint folytatódik, és az űrszektor minden képzeletet felülmúló növekedés előtt áll.

Napjainkban az űrtevékenység fokozódásának és egy új űrverseny kibontakozásának lehetünk tanúi, amelyben hazánk is az űrszektor globális értékláncának aktív szereplői közé kíván emelkedni. Ilyen körülmények közepette különös hangsúlyt kap az űrtevékenység jogi szabályozása. Közel hatvan évvel az első magyar nyelvű világűrjogi könyv megjelenését követően kötetünk ennek a szabályozásnak az átfogó és részletes bemutatására vállalkozik. Külön fejezetek tárgyalják egyebek mellett az űrtevékenység fizikai és műszaki alapjait, a világűrpolitika fejlődését és szerepét, a nemzetközi és a nemzeti szintű szabályozás rendszerét, a nemzetközi együttműködés intézményeit, a legfontosabb űralkalmazásokat és szabályozási területeket, a katonai célú felhasználás kereteit és módját, valamint az időszerű szabályozási kérdéseket és kihívásokat. Az ábrákkal gazdagon illusztrált kötet elsődlegesen oktatási céllal készült, ám minden érdeklődő számára eligazítást nyújt a világűrben folytatott emberi tevékenység jogi szabályozásáról.

Az európai magánjog fejlődése
a kezdetektől a XX. század végéig.
Az európai magánjog fejlődése
a kezdetektől a XX. század végéig

Szerző: Hamza Gábor

Kiadó: Novissima kiadó

Megjelenés: 2022. szeptember 12.

A közös európai jog, a ius commune Europaeum megteremtése, a következő évtizedek kiemelkedő fontosságú, széles körű együttműködést igénylő feladata. E hosszú távú munka előfeltételét képezi a közös (jog)történeti alapok feltárása és bemutatása.
Az európai jog alapját elsősorban a XII. századtól a XIX. századig a legtöbb európai országban alkalmazott római jog alkotja, amely tartalmilag ma is meghatározza az európai és igen sok tengerentúli állam magánjogi rendszerét. A szerző e tényből kiindulva az európai magánjogfejlődés felvázolása során figyelmét az egyetemes érvényű római jogi tradíció továbbélésének bemutatására összpontosította.
Mivel a ma is élő római jogi hagyomány az európai kultúra lényeges alkotórészét képezi, a szerző elengedhetetlenül szükségesnek tartotta e tradíció hatástörténetének bemutatását számos Európán kívüli ország vonatkozásában is.

Az ügyvezető jogai, kötelességei, feladatai, hatásköre és jogállása
Az ügyvezető jogai, kötelességei, feladatai, hatásköre és jogállása

Szerző: Dr. Tercsák Tamás

Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Megjelenés: 2022. augusztus 2.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit érintő jogi problémák jelentős része arra vezethető vissza, hogy a társasági viszonyok eme szereplőinek helye, jogi státusza, funkciója a jelentős mennyiségű jogirodalmi állásfoglalás ellenére máig nincs egyértelműen tisztázva. Jelen könyv a stabil jogi alapok, a hiányzó láncszemek pótlására vállalkozik. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek helyzetét jogágakon átívelően, a párbeszéd teremtésének szándékával vizsgálja. Felteszi és megválaszolja azokat a kérdéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megalapozottan szólhassunk a vezető tisztségviselők társasági jogi viszonyairól.

A mű a vezető tisztségviselők társasági jogi és munkajogi státuszát együtt, egymásra tekintettel elemzi, a két nézőpont szintézisével igyekszik egységes és hatékony működésre alkalmas modellt felállítani a vezető tisztségviselők jogi helyzetét illetően. A vezető tisztségviselő társasági jogi kötelezettségei közé tartozó elemként azonosítja a társaság munkaszervezete kialakításának kötelezettségét, és ezzel összefüggésben vizsgálja azt is, hogy maga a vezető tisztségviselő milyen helyet foglal el a társaság munkaszervezetén belül. A vonatkozó társasági jogi és munkajogi szakirodalom mellett megjelenik a források között a vállalati irányítás elméletének közgazdaságtani szakirodalma is. Az elméleti igényű, de a gyakorlati következményeket is szem előtt tartó, sokoldalú megközelítés alapvetően a tételes jogi szabályozás keretei között törekszik hatékony, működőképes jogi megoldások kidolgozására. A munka rávilágít azokra a szabályozási anomáliákra, amelyek körültekintő, megfontolt szerződéskötéssel, a szerződési feltételek átgondolt kidolgozásával kezelhetők, ezért az elméleti jelentőségen túl jelen munkát haszonnal forgathatják a társaságok és munkaszervezetük működtetésével, struktúrájuk felállításával megbízott gyakorlati szakemberek is. Mindezek mellett profitálhatnak a könyvből a vállalat-gazdaságtannal, vállalatirányítással foglalkozó közgazdászok is, mert megkerülhetetlen szempontokra hívja fel a figyelmüket a vállalatot vezető tisztségviselők jogi helyzetét illetően.

Európai közjog és politika
Európai közjog és politika

Ötödik, átdolgozott kiadás

Szerzők: Bajtay Péter, Dunay Pál, Iván Gábor, Jeney Petra, Kajtár Gábor, Kende Tamás, Perger István, Sonnevend Pál, Szűcs Tamás, Talabér-Ritz Klára

Szerkesztők: Kende Tamás, Jeney Petra, Szűcs Tamás

Kiadó: ORAC kiadó

Megjelenés: 2022. november 8.

Az Európai Unió teljes közjogi és politikai felépítményét átfogó első magyar nyelvű, tudományos igényű szakkönyv legújabb kiadása régen várt eseménye a hazai könyvpiacnak. Az először 1995-ben megjelent, a felsőoktatásban, az államigazgatási továbbképzésben és az EU-val foglalkozók által széles körben használt kézikönyv 2022. őszi változata az uniós intézményi és jogi kérdések mellett a legfrissebb eseményeket, így többek között Oroszország Ukrajna ellen indított példátlan katonai agresszióját, a 2021–2027-es időszakra elfogadott többéves európai uniós pénzügyi keretet, a Covid–19-járvány drasztikus következményeinek ellensúlyozására létrehozott új Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközt, valamint az Egyesült Királyság kilépését követő jogi/politikai vitákat és az Európa jövőjéről szóló konferencia ajánlásait is értékeli.

A téma elismert kutatói, egyetemi oktatók és uniós tisztviselők vizsgálják az európai integráció jogi, politikai és gazdasági fejlődésének folyamatát. Részletesen bemutatják és elemzik az Európai Unió intézményrendszerének felépítését és alapelveit, az uniós jogrendet, valamint az EU kormányközi és föderatív dimenzióit. A kötet kitüntetett figyelmet fordít a fő uniós intézmények szervezeti, működési és hatásköri szabályaira, és kitér a döntéshozatali eljárásokra és végrehajtási mechanizmusokra is.

Szemléletes ábrák és táblázatok könnyítik meg az eligazodást az anyagban, amelynek összeállításánál a szerzők figyelembe vették az előző kiadások felhasználóinak tapasztalatait is. A kézikönyv és tankönyv előnyeit egyesítő munka (amelyet külön kötet egészít ki az EU ágazati politikáiról) így továbbra is nélkülözhetetlen eszköz a diákok és a szakemberek számára.

Közönségdíj szavazás

Az alábbi form kitöltésével szavazhat, hogy melyik könyv kapja a díjat.

Név(Kötelező)Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.